KVKK AYDINLATMA METNİ

Kareks İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti.(“Şirket”) olarak web sitemizi ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu kişisel verilerin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.Bu sebeple, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız aydınlatma metnini bilgilerine sunarız;

VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla merkezi Kurtuluş Mah. Mithatpaşa Cad. No:51 İskenderun/Hatay adresinde bulunan Kareks İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. (Şirket) tarafından T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işlenmektedir.Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Ticaret Sicil No:

7831, İskenderun Ticaret Sicili Müdürlüğü

Mersis No:

Vergi Dairesi:

0524007794800017

 Akdeniz Vergi Dairesi

Vergi Numarası:

5240077948

Merkez Adresi:

Kurtuluş Mah. Mithatpaşa Cad. Nadir Apt. No:51 İskenderun/Hatay

Telefon:

+90 326 614 13 86

Faks:

+90 326 613 57 24

İnternet Sitesi:

www.kareksnaturals.com

Eposta Adresi:

info@kareks.org

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Web sitesinin ziyaretçilerine ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir :

 • İsim
 • Soyisim
 • E-mail

Kişisel verilerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Web sitesini yönetme ve kayıt tutma
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütmek 

Kişisel verileriniz, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlata metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmek ve aktarılabilmektedir.Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.

ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ

Web sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamamaktadır. Eğer 18 yaşının altındaysanız lütfen herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız.

ÇEREZ KULLANIMI

Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır.


İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun’un 5. olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, 
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

 

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır. 

Paylaşılan kişisel veriler müşterilere verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek için veya bu imkanları sunabilecek kişi ve kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; için 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.Elde edilen kişisel veriler Kareks İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından elektronik ortamda iletişim formu doldurulması suretiyle işlenmektedir.Elde edilen kişisel veriler isim, soyisim ve e-posta bilgisinden ibarettir.

Verileri Saklama Süresi 

Sitede herhangi bir şekilde doğrudan paylaşılan veriler etkileşim süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Kareks İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Kareks İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; başta Kareks İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

Kareks İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.


VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen kişi, 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır.

Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya Şirketimizin info@kareks.org kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.
Adresimiz:Kurtuluş Mah. Mithatpaşa Cad. No:51 İskenderun/Hatay/Türkiye